Mission and Vision

Mission 

To establish a community with initiative in pursuing peace, unity and good governance for health, education, agriculture, tourism and livelihood.


“Itaguyod ang pamayanang may malasakit sa pagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at mabuting pamamahala sa kalusugan, edukasyon, agrikultura, turismo at kabuhayan.”


Vision

A premier Agri-Ecotourism municipality, home of God-loving, healthy and empowered citizens living in a sustainable environment, safe and resilient community with a progressive economy, driven by transparent and competent leaders towards a “Magandang Agoncillo, Magandang Serbisyo Publiko.”


“Nangungunang munisipalidad sa Agri-Ecotourism, tahanan ng mga mamamayang Maka-Diyos, malusog, may kakayahan, naninirahan sa isang ligtas at matatag na komunidad na may maunlad na ekonomiya na pinamumunuan ng matapat at mahusay na mga pinuno tungo sa Magandang Agoncillo, Magandang Serbisyo Publiko”.